Het Molenaar Racing Team heeft in Hockenheim het IDM Supersport 300 seizoen afgesloten. Sven Doornenbal eindigde het seizoen met een fraaie vijfde plaats terwijl Thom Molenaar dankzij top tien klasseringen de zesde plaats in de eindstand veilig stelde.

Het IDM-seizoen werd in het laatste weekend van september traditioneel afgesloten op de Hockenheimring. Inmiddels bekend terrein voor het Molenaar Racing Team, maar doordat het asfalt in het afgelopen jaar minder is geworden was er werk aan de winkel om de optimale afstelling van de Kawasaki Ninja 400’s te vinden. Op vrijdag noteerde Thom Molenaar een zevende en Sven Doornenbal een dertiende plaats in de vrije trainingen. De vrijdagmiddag kende een triest einde, met een tragisch ongeval waarbij Superbikecoureur Leon Langstädtler het leven liet. Op zaterdag begon de dag koud en de Molenaar Racing Team coureurs bouwden de eerste kwalificatie in de vroege ochtend rustig op. Molenaar reed daarin naar een prima vierde plaats terwijl Doornenbal een negende tijd noteerde. Doornenbal scherpte in de tweede kwalificatie zijn tijd weliswaar verder aan maar doordat de meeste coureurs dat ook deden en de tijden erg dicht bij elkaar lagen zou hij van een dertiende startplaats vertrekken. Molenaar verbeterde zijn tijd niet maar dankzij zijn goede eerste kwalificatie mocht hij op de negende startpositie plaatsnemen. Met slechts respectievelijk 0,5 en 0,7 seconden van de derde man beloofde het spannende races te worden.

Race 1

Molenaar had een matige start waarbij hij een aantal posities verloor terwijl Doornenbal de dertiende plaats waar hij vanaf gestart was vast hield. Beide coureurs hadden even nodig om in hun ritme te komen maar vochten daarna hun weg naar voren. Dirk Geiger reed onbedreigd op kop en schreef de overwinning op zijn naam. De achtervolgende groep van vier man had al snel een gat geslagen op de groep waarin Molenaar en Doornenbal reden. Er waren mooie gevechten in de groep van zes, waarbij de coureurs om iedere centimeter streden. Molenaar reed lange tijd voorin en deed in de eindfase nog een aantal ronden het kopwerk. Uiteindelijk kwam de volledige groep in nagenoeg dezelfde tijd over de finish, waarbij Molenaar als achtste en Doornenbal op een tiende plaats werd afgevlagd.

Race 2

De aanvang van de tweede race kende het nodige oponthoud: op de startgrid wilde een motor van een coureur niet starten waardoor er opnieuw een opwarmronde volgde en het volledige veld vervolgens wel goed van start kon. Bij de eerste doorkomst kwamen Molenaar en Doornenbal op een tiende en elfde plaats door maar vlak daarachter ging het mis. Bij het opdraaien van het rechte stuk kwamen twee coureurs ten val waarna de race door middel van de rode vlag stil werd gelegd. Er volgde een tweede herstart, waarbij de race werd ingekort van 13 naar 7 ronden. Doornenbal had een prima start en wist zich direct in de top vijf te nestelen, terwijl Molenaar een plaatsje verloor. Even begon het te druppelen en werden de regenvlaggen getoond, maar de regen zette uiteindelijk niet door.  Walid Khan en Marvin Siebdrath sloegen een gat op hun achtervolgers en vochten samen de strijd om de overwinning uit. Doornenbal reed een sterke race en wist zijn fraaie vijfde plaats vast te houden. Molenaar kwam in de eindfase goed opzetten en werd op een negende plaats afgevlagd.

De strijd om de overwinning werd in het voordeel van Khan beslist maar de tweede plaats van Siebdrath was voldoende om de kampioenstitel veilig te stellen. Molenaar eindigde in zijn eerste seizoen op de Arie Molenaar Motors – Nutec Kawasaki op een fraaie zesde plaats het IDM Supersport 300 kampioenschap, Sven Doornenbal sloot het seizoen af met zijn beste resultaat en vinden we terug op een elfde plaats in de eindstand.

 

 

Thom Molenaar: “De start van zowel de eerste race als de herstart van de tweede race waren wat minder, jammer, want de tweede helft was telkens goed en er had dan ook meer ingezeten. Het seizoen is alweer ten einde gekomen en ik wil het hele team bedanken voor al het harde werk. Mijn focus is nu al op het volgende seizoen!”

Sven Doornenbal: “Ik was teleurgesteld over mijn kwalificatie maar de tijden lagen zo dicht bij elkaar dat ik wist dat ik vooraan mee zou kunnen komen. Vooral in de tweede race voelde ik me heel sterk en kon ik meevechten voor de derde plaats. Na een spannend gevecht en ook nog even derde te hebben gelegen kon ik het seizoen mooi afsluiten met een vijfde plaats, waar ik erg blij mee ben. Rest mij alleen nog het team en iedereen die mij dit seizoen heeft ondersteund te bedanken.”

Season finale in Hockenheim

The Molenaar Racing Team concluded the IDM Supersport 300 season in Hockenheim. Sven Doornenbal ended the season with a fifth place while Thom Molenaar secured sixth place in the championship thanks to top ten finishes.

The IDM season was traditionally concluded on the last weekend of September at the Hockenheimring. By now familiar terrain for the Molenaar Racing Team, but because the asphalt has deteriorated over the past year there was work to be done to find the optimal setup of the Kawasaki Ninja 400s. On Friday Thom Molenaar recorded a seventh and Sven Doornenbal a thirteenth place in the free practice sessions. Friday afternoon had a sad ending, with a tragic accident in which Superbike rider Leon Langstädtler lost his life. On Saturday, the day started with the first qualifying session in the early cold morning. Molenaar was riding to an excellent fourth place while Doornenbal recorded ninth time. Doornenbal improved his time in the second qualification but because most riders did the same and the times were very close he would start from thirteenth place on the grid. Molenaar did not improve his time but thanks to his first qualification he could take the ninth starting position. With only 0.5 and 0.7 seconds from the third man, it promised to be exciting races.

Race 1

Molenaar lost some positions at the start of the race while Doornenbal held the thirteenth place he started from. Both riders needed some time to get into their rhythm but then fought their way into the top ten. Dirk Geiger rode unchallenged in the lead and took the win. The chasing group of four soon had a gap on the group in which Molenaar and Doornenbal were riding. There were nice battles in the group of six, with the riders fighting for every inch. Molenaar lead the group for several laps in the final phase. Eventually the entire group crossed the finish line in almost the same time, with Molenaar finishing eighth and Doornenbal tenth.

Race 2

The start of the second race had some delay: on the starting grid a rider was not able to start his engine, so another warm-up lap followed and the entire field could then start properly. At the first pass Molenaar and Doornenbal came through in tenth and eleventh place but just behind them , when turning onto the straight two riders crashed and the race was stopped by a red flag. A second restart followed, shortening the race from 13 to 7 laps. Doornenbal had an excellent start and immediately managed to settle into the top five, while Molenaar lost one place. For a while it started to drizzle and the rain flags appeared, but the rain eventually did not continue.  Walid Khan and Marvin Siebdrath fought out the battle for victory. Doornenbal was riding a strong race and managed to hold on to his fine fifth place. Molenaar came on well in the final phase and finished in ninth place.

The battle for victory was decided in Khan’s favor but Siebdrath’s second place was enough to secure the championship title. Molenaar in his first season on the Arie Molenaar Motors – Nutec Kawasaki finished the IDM Supersport 300 championship in a fine sixth place, Sven Doornenbal finished the season with his best result and can be found in eleventh place in the final standings.

Thom Molenaar:The start of both the first race and the restart of the second race could have been better, a pity, because the second half was much better. The season has already come to an end and I want to thank the whole team for all the hard work. My focus is already on next season!”

Sven Doornenbal: “I was disappointed with my qualifying but the laptimes were so close that I knew I could fight with the top 5. Especially in the second race I felt very strong and could even fight for third place. After an exciting battle and also having been in third place for a while I was able to finish the season nicely with a fifth place, which I am very happy with. Finally I want to thank the team and everyone who has supported me this season.”